සංකේතනවලට

නිවැරදී වැරදී

උට්ඨානයෙහිත්

නිවැරදී වැරදී

නියතිවාදියෙකුගේ

නිවැරදී වැරදී

ස්ථවිරයගෙත්

නිවැරදී වැරදී

තුන්දීය

නිවැරදී වැරදී

බැරැක්කයකටත්

නිවැරදී වැරදී

විමර්ශනාලෝකවලයි

නිවැරදී වැරදී

අසනිපයෙන්

නිවැරදී වැරදී

කූඩයෙහි

නිවැරදී වැරදී

ධනකුවේරයාගෙනි

නිවැරදී වැරදී

සම්බුඬානුශාසනයකිනි

නිවැරදී වැරදී

ස්ත්‍රීභාවවලටයි

නිවැරදී වැරදී

පොලිසිත්

නිවැරදී වැරදී

පාන්දරටත්

නිවැරදී වැරදී

ද්‍රෝණියෙන්

නිවැරදී වැරදී

බෝනික්කායි

නිවැරදී වැරදී

සැකසීමකිනි

නිවැරදී වැරදී

තෛලයෙයි

නිවැරදී වැරදී

ක්‍රියාදාමවලිනි

නිවැරදී වැරදී