සහයෝගීතාව

නිවැරදී වැරදී

ස්කන්‍ධ

නිවැරදී වැරදී

පෙරනැමි

නිවැරදී වැරදී

ලෙසිනිමත්කුඩු

නිවැරදී වැරදී

ගරානාමය

නිවැරදී වැරදී

යටත්විජිතවැසියා

නිවැරදී වැරදී

ගෝට්ටිකාර

නිවැරදී වැරදී

ත්‍රිගුණක

නිවැරදී වැරදී

රාජ්‍යසමාව

නිවැරදී වැරදී

වහසිබස්

නිවැරදී වැරදී

ප්‍රතියුවීකරණය

නිවැරදී වැරදී

අසාරතාව

නිවැරදී වැරදී

තත්ත්වයකදී

නිවැරදී වැරදී

ප්‍රෙෂණ

නිවැරදී වැරදී